Over onsKlantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Privacy Policy

  Kluislab.nl respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van
  bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege
  volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en
  geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden
  voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.


  Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de
  website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.


  Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen
  niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of
  tablet.


  Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.


  De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing
  is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.


  Artikel 1 - Wettelijke bepalingen
  1. Website (hierna ook “De website”): www.kluislab.nl
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Kluislab,
  gevestigd te Vlijtstraat 40, 7005 BN Doetinchem.


  Artikel 2 - Toegang tot de website
  De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en
  informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire
  doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor
  ongevraagde elektronische aanbiedingen.


  Artikel 3 - De content van de website
  Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden,
  geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten
  functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij
  wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke
  wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische
  applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste
  verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden
  opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.


  Artikel 4 - Het beheer van de website
  Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
  • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de
  gehele of een gedeelte van de website
  • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met
  nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
  • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren


  Artikel 5 - Verantwoordelijkheden
  De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen
  van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet
  toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid.
  U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen
  tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de
  websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.


  De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
  • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
  • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy


  De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw
  apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich
  onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.


  Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij
  gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.


  Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens
  Uw gegevens worden verzameld door Kluislab.nl. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle
  informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt
  beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de
  hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online
  identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische,
  psychische, economische, culturele of sociale identiteit.


  De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de
  beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw
  bestellingen.


  Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
  Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing
  van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de
  verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten
  uitoefenen door contact met ons op te nemen via [email protected].


  Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop
  u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden
  opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk
  van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met
  2 maanden worden verlengd.


  Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens
  In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor
  de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen
  verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze
  persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze
  privacyverklaring vallen.


  Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de
  website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment
  van het vragen van de gegevens.


  Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen
  U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te
  ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: [email protected].


  Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te
  onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die
  een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval
  verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.


  Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens
  De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals
  deze bij wet is bepaald.


  Artikel 11 - Cookies
  1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf
  van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan
  worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te
  vergemakkelijken.


  2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
  - Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
  - Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis
  van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we
  de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze
  website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.


  3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
  - Geen overige cookies


  4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op
  uw apparatuur worden geïnstalleerd.


  5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk
  besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te
  raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-enpost/cookies#faq


  Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten
  Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten
  worden ontleend.


  Artikel 13 - Toepasselijk recht
  Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de
  beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer
  hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.


  Artikel 14 - Contact
  Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot
  [email protected]

  Vergelijk 0

  Voeg nog een product toe (max. 5)

  Start vergelijking